Skip to main content

Aktywność naukowa

Projekty


Udział i kierowanie

„Biblioteka Kultury Polskiej we Włoszech – wydanie elektroniczne serii książek”, projekt naukowo-badawczy realizowany we współpracy międzynarodowej z wykonawcami z uczelni zagranicznych, grant Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (NPRH), początek 8 sierpnia 2014 r., zakończenie 2018 r., umowa 0147/NPRH3/H31/82/2014, kierownik projektu.

“Il senso e il destino della religione alla luce del confronto e dell’incontro fra le diverse fedi e culture dell’umanità”, projekt badawczy (Linea di Ricerca) Uniwersytetu w Genui (FRA = Finanziamenti della Ricerca di Ateneo), 2016-2018, koord. prof. Gerardo Cunico, wykonawca.

“Corpo e linguaggio: difettività, esistenza, pluralità e universalità”, projekt badawczy PRA (Progetto di Ricerca di Ateneo) Uniwersytetu w Genui, 2013-2014, koord. prof. Gerardo Cunico, wykonawca.

La verità incarnata. Esperienza religiosa e filosofia”, projekt badawczy PRA (Progetto di Ricerca di Ateneo) Uniwersytetu w Genui, 2011-2012, koordynator prof. Domenico Venturelli, wykonawca.

“La riflessione morale di fronte al mind/body problem. Prospettive storiche e problemi teoretici”, projekt PRIN (Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale), z udziałem międzynarodowym, przyznawany w drodze konkursu i finansowany przez włoskie Ministero della Istruzione, Università e Ricerca i Uniwersytet w Genui, koord. prof. Franco Biasutti (Uniw. Padwa), 2013/2014, 2014/15, 2015/16, wykonawca.

Projekt "Edizione critica di diari e carteggi appartenenti alla cultura tedesco-ebraica", w ramach projektu międzyuczelnianego "Edizioni critiche di testi tedeschi con supporto informatico" (koordynator prof. Enrico De Angelis, Università di Pisa), Ministero della Università e della Ricerca, 2000-2002; wykonawca.

Projekty samodzielne

„Margarete Susmans poetische Metaphysik als Grundlage des Dialogs der Kulturen“, Wiedereinladung 2012, Alexander von Humboldt-Stiftung, 01.07—30-09.2012.

“Das Werk von Margarete Susman”, Deutsches Literaturarchiv, Marbach, 2009 i 2010.

“Il concetto di cultura nell’età interculturale”, Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), 2005.

“Edizione delle lettere di Ernst Bloch”, Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), 2000.

„Zur Poetik und Ästhetik des Augenblicks. Studien zu einer neuen Literaturauffassung auf der Grundlage von Ernst Blochs literarischem und literaturästhetischem Werk“, Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), 1993-2002.

„Ernst Blochs Literaturästhetik des Menschlichwerdens“, Alexander von Humboldt-Stiftung 1988-1991 (realizacja projektu z przerwami).

„Antropologia filozoficzna“, Friedrich-Ebert –Stiftung, 1979-1980, 1986.

Staże


Pobyt naukowy (projekt „Antropologia filozoficzna”) na Eberhard-Karls-Universität w Tybindze, Philosophisches Seminar, prof. Helmut Fahrenbach, finansowany ze środków Friedrich-Ebert-Stiftung, od 1 kwietnia 1979 r. do 30 marca 1980 r. i od 1 maja do 31 sierpnia 1986 r., charakter badawczy i tutoring.

Pobyt naukowy (projekt „Ernst Blochs Literaturästhetik des Menschlichwerdens”), Eberhard-Karls-Universität w Tybindze, Seminar für Allgemeine Rhetorik, prof. Gert Ueding, finansowany ze środków Alexander von Humboldt-Stiftung, od 1 listopada 1988 r. do 30 kwietnia 1989 r. oraz (po przerwie związanej z urodzeniem dziecka) od 2 stycznia 1990 r. do 30 czerwca 1991 r., pobyt o charakterze badawczym.

Pobyt naukowy (projekt „Zur Poetik und Ästhetik des Augenblicks. Studien zu einer neuen Literaturauffassung auf der Grundlage von Ernst Blochs literarischem und literaturästhetischem Werk“, habilitacja) na Eberhard-Karls-Universität w Tybindze, Seminar für Allgemeine Rhetorik, prof. Gert Ueding, finansowany ze środków Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), od 1 maja 1993 r. do 30 pażdziernika 1993 r., i  (w modusie part-time ze względu na obowiązki rodzinne i przeniesienie się centrum życia rodziny do Włoch)  od 1 listopada 1993 r. do 1 pażdziernika 1994 r., a następnie od 1 września 1997 r. do 28 lutego 1998 r.), projekt naukowo-dydaktyczny (od 1993 r. zajęcia prowadzone w blokach).

Pobyt naukowy (projekt “Edizione delle lettere di Ernst Bloch”) na Eberhard-Karls-Universität w Tybindze, Seminar für Allgemeine Rhetorik, prof. Gert Ueding finansowany ze środków Consiglio Nazionale di Ricerca (CNR), 2000 r., pobyt o charakterze badawczym.

Pobyt naukowy (projekt “Das Werk von Margarete Susman”), w Deutsches Literaturarchiv w Marbach, sierpień-wrzesień 2009 i 2010 r., kwerenda i udział w projekcie naukowo-edytorskim Archiwum.

Pobyt naukowy (projekt „Margarete Susmans poetische Metaphysik als Grundlage des Dialogs der Kulturen”) na Eberhard-Karls-Universität w Tybindze, Seminar für Allgemeine Rhetorik,  na zaproszenie Alexander von Humboldt-Stiftung, 1.07—30-09.2012 r.

nasze prace niech będą jak uścisk dłoni

Paul Celan

Członkostwo w organizacjach i towarzystwach naukowych


Associazione Culturale per gli Studi Ebraico/Tedeschi, Rzym, członek.

Escuela Internacional de Filosofia Intercultural/Internationale Schule für Interkulturelle Philosophie, Barcelona.

Wiener Gesellschaft für Interkulturelle Philosophie, członek.

Gesellschaft für Interkulturelle Philosophie, członek Zarządu.

Centrum Studiów Antonio Balletto członek Rady Nadzorczej i Komitetu Naukowego).

Centrum Studiów Antonio Balletto członek Rady Nadzorczej i Komitetu Naukowego).

Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze, członek

PEN Club, członek

Ernst-Bloch-Gesellschaft, 1986-1994, członek, a od 1990, członek Rady Naukowej.

Członkostwo w komitetach redakcyjnych


Redaktor serii naukowej „W stronę międzykulturowości"

Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa,

W serii wydano:

 • Kultury świata w dialogu, red. nauk. Anna Czajka, 2012.
 • Wielkie Księgi ludzkości, red. A. Czajka, oprac. tekstów M. Woźniewska-Działak, Warszawa 2013.
 • Anna Czajka, Międzykulturowość i filozofia, Warszawa 2016.
 • Polska i Włochy w dialogu kultur/ La Polonia e Italia nel dialogo tra le culture, red. Woźniewska-Działak, L. Masi, E. Nicewicz-Staszowska, Warszawa 2017.
 • Colloquia Biblioteki Kultury Polskiej we Włoszech. Polskość w świecie II: Stanisław Brzozowski, red. A. Czajka / D. Dąbrowska / M. Woźniewska-Działak, Warszawa 2018.
 • Odmiany dialogiczności w kulturze, red. D. Dąbrowska, Warszawa 2019.
 • Anna Czajka, Kultura jako rozmowa. Problemy porozumienia międzykulturowego i międzyreligijnego,Warszawa 2020.
 • Badania myśli pozaeuropejskiej w Polsce. Tradxycje – stan rzeczy – projekty, red, A. czajka, Warszawa 2022.

w przygotowaniu:

 • Anna Czajka, Międzykulturowe postaci humanistyki.
 • Badania kultur w Polsce i Niemczech, red. A. Czajka, Niels Weidtmann.
 • O braterstwie i solidarności. Z włoskimi filozofami religii rozmawia Anna Czajka.

Rada naukowa serii: Gerardo Cunico, prof.., Uniwersytet w Genui, Raúl Fornet-Betancourt, prof. Uniwersytet w Bremie,  Krzysztof Gawlikowski, prof.,  SWPS (†), Warszawa, Jerzy Nikitorowicz, prof., Uniwersytet w Białymstoku, Nina Pawlak, prof., UW, Warszawa, Alberto Pirni, prof. Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa, Johann Schelkskorn, prof., Uniwersytet w Wiedniu, Christoph Schwöbel, prof., Uniwersytet w Tybindze i St. Andrews, Mamoru Takayama, prof. em., Uniwersytet w Tokio, Mohammed Turki, prof., Uniwersytet w Tunisie, Niels Weidtmann, dr, Uniwersytet w Tybindze), Sabine Wilke, prof., Uniwersytet Waszyngtoński, Seattle.

Czasopismo "Kultura - Media - Teologia", Warszawa, członek Rady Naukowej

Czasopismo „Rynek – Społeczeństwo – Kultura”, członek Rady Naukowej

Rada Programowa serii “Biblioteca Italiana”, Wydawnictwo Naukowe. UKSW, członek Rady Programowej

„Załącznik Kulturoznawczy”, Warszawa, członek Rady Naukowej od 2014 do 2020 r.

Rada Naukowa serii „Stauffenburg Discussion. Studien zur Inter- und Multikultur/Studies in Inter- and Multicultures“, Stauffenburg Verlag, Tübingen, 1995 do 2005, kierowanej przez Michaela Kesslera) w wydawnictwie Stauffenburg Verlag w Tybindze.

Audycje radiowe


Chodź, opowiem Ci o wielokulturowości

"Zapiski ze współczesności"